Kontaktujte nás: +420 581 201 111
0 Košík
0,00 
Košík
info: Váš nákupní košík je prázdný!

OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

  1. NABÍDKA ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍHO JE ZVEŘEJNĚNÁ NA INTERNETOVÉ STRÁNCE WWW.LUMAX-NABYTEK.CZ. VŠECHNY ÚDAJE ZVEŘEJNĚNÉ NA UVEDENÉ STRÁNCE JSOU KUPUJÍCÍMU DOSTUPNÉ BEZ REGISTRACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
  2. SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY, ŽE KUPUJÍCÍ JE POVINEN OZNÁMIT PRODÁVAJÍCÍMU PRAVDIVÉ INFORMACE OHLEDNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, NEJMÉNĚ VŠAK JMÉNO A PŘÍJMENÍ, ADRESU TRVALÉHO BYDLIŠTĚ VČETNĚ PSČ, DATUM NAROZENÍ, TELEFONNÍ ČÍSLO A E-MAILOVOU ADRESU. PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY A NEPŘÍZNIVÉ NÁSLEDKY ZPŮSOBENÉ KUPUJÍCÍMU PORUŠENÍM POVINNOSTI PODLE TOHOTO BODU VOP.
  3. KUPUJÍCÍ ZASLÁNÍM OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍMU PROHLAŠUJE, ŽE SOUHLASÍ VE SMYSLU USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZOOÚ“), ABY PRODÁVAJÍCÍ ZPRACOVAL A UCHOVÁVAL JEHO OSOBNÍ ÚDAJE, PŘINEJMENŠÍM TY, KTERÉ JSOU VÝŠE UVEDENÉ A/NEBO TY, KTERÉ JSOU POTŘEBNÉ PŘI ČINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, A ZPRACOVÁVAL JE VE VŠECH SVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. KUPUJÍCÍ UDĚLUJE PRODÁVAJÍCÍMU TENTO SOUHLAS NA DOBU NEURČITOU. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŮŽE KUPUJÍCÍ KDYKOLI ODVOLAT PÍSEMNOU FORMOU DORUČENOU PRODÁVAJÍCÍMU. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ/PRODÁVAJÍCÍ POTÉ NESMÍ DÁLE UVEDENÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT.
  4. PRODÁVAJÍCÍ PROHLAŠUJE, ŽE INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO BUDOU UCHOVÁNY V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY, ZEJMÉNA SE ZÁKONEM Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. PRODÁVAJÍCÍ JE REGISTROVANÝM SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KDY VEŠKERÉ ÚDAJE ZÍSKANÉ OD KUPUJÍCÍHO UŽÍVÁ VÝHRADNĚ PRO VNITŘNÍ POTŘEBU SPOLEČNOSTI A NEPOSKYTUJE JE TŘETÍM OSOBÁM.
  5. PRODÁVAJÍCÍ PROHLAŠUJE, ŽE V SOULADU S USTANOVENÍMI ZOOÚ OSOBNÍ ÚDAJE BUDE ZÍSKÁVAT VÝLUČNĚ ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM.
  6. PRODÁVAJÍCÍ PROHLAŠUJE, ŽE V SOULADU S USTANOVENÍMI ZOOÚ BUDE ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE V SOULADU S DOBRÝMI MRAVY A BUDE KONAT ZPŮSOBEM, KTERÝ NEODPORUJE ZOOÚ ANI JINÝM VŠEOBECNÝM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM A ANI JE NEBUDE OBCHÁZET. PRODÁVAJÍCÍ PROHLAŠUJE, ŽE SOUHLAS DOTČENÉ OSOBY KUPUJÍCÍHO, ABY ZPRACOVAL A USCHOVÁVAL JEHO OSOBNÍ ÚDAJE, SI NEBUDE VYNUCOVAT A ANI PODMIŇOVAT HROZBOU ODMÍTNUTÍ SMLUVNÍHO VZTAHU, ZBOŽÍ NEBO POVINNOSTI STANOVENÉ PRODÁVAJÍCÍMU.
  7. KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ SE ZASÍLÁNÍM INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH SE ZBOŽÍM, SLUŽBAMI NEBO PODNIKEM PRODÁVAJÍCÍHO NA ELEKTRONICKOU ADRESU KUPUJÍCÍHO A DÁLE SOUHLASÍ SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍM NA ELEKTRONICKOU ADRESU KUPUJÍCÍHO.
  8. KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S UKLÁDÁNÍM TZV. COOKIES NA JEHO POČÍTAČ. V PŘÍPADĚ, ŽE JE NÁKUP NA WEBOVÉ STRÁNCE MOŽNÉ PROVÉST A ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO Z KUPNÍ SMLOUVY PLNIT, ANIŽ BY DOCHÁZELO K UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES NA POČÍTAČ KUPUJÍCÍHO, MŮŽE KUPUJÍCÍ SOUHLAS PODLE PŘEDCHOZÍ VĚTY KDYKOLIV ODVOLAT.