Kontaktujte nás: +420 581 201 111
0 Košík
0,00 
Košík
info: Váš nákupní košík je prázdný!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.LUMAX-NABYTEK.CZ

PROVOZOVANÉHO LUDOM NÁBYTEK S.R.O, IČ: 06038336, DIČ: CZ0603833, SE SÍDLEM OLOMOUC, KŘÍŽKOVSKÉHO 843/5, PSč 779 00, PLATNÉ OD 1. 9. 2021, DÁLE JEN „LUMAX-NABYTEK“)

ČL. I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 1. TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.LUMAX-NABYTEK.CZ PRO ZÁKAZNÍKY (DÁLE JEN „VOP“) UPRAVUJÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁVAZKOVÝCH PRÁVNÍCH VZTAHŮ MEZI LUMAX-NABYTEK JAKO DODAVATELEM (DÁLE JEN „PRODÁVAJÍCÍ“) A JEHO ZÁKAZNÍKY (DÁLE JEN „KUPUJÍCÍ“), (PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ DÁLE V TEXTU SPOLEČNĚ TÉŽ JAKO „SMLUVNÍ STRANY“). PŘEDMĚTEM ZÁVAZKOVÝCH PRÁVNÍCH VZTAHŮ JE KOUPĚ A PRODEJ ZBOŽÍ PREZENTOVANÉHO NA INTERNETOVÉ STRÁNCE LUMAX-NABYTEK A VZTAHY MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM, VZNIKLÉ PŘEDEVŠÍM PŘI UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN „KUPNÍ SMLOUVA“), DÁLE PAK REKLAMACE ZBOŽÍ, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A JINÁ PRÁVA S TÍM SOUVISEJÍCÍ.
 2. PRODÁVAJÍCÍM A PROVOZOVATELEM INTERNETOVÉHO OBCHODU JE LUDOM NÁBYTEK s.r.o., IČ: 06038336, SE SÍDLEM OLOMOUC, KŘÍŽKOVSKÉHO 843/5, PSč 779 00. PRODÁVAJÍCÍ PŘI UZAVÍRÁNÍ A PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY JEDNÁ V RÁMCI SVÉ OBCHODNÍ NEBO JINÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI. KONTAKTNÍ ÚDAJE JSOU: POŠTOVNÍ ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ PRODÁVAJÍCÍMU: OLOMOUC, KŘÍŽKOVSKÉHO 843/5, PSč 779 00; EMAIL: KONTAKT@LUMAX-NABYTEK.CZ, T.Č.: 00420 581 201 111 .
 3. KUPUJÍCÍM JE PRO ÚČELY TĚCHTO VOP PRÁVNICKOU nebo fyzickou OSOBU, KTERÁ NAKUPUJE ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU LUMAX-NABYTEK ZEJMÉNA PRO OSOBNÍ POTŘEBU A NEJEDNÁ V RÁMCI SVÉ OBCHODNÍ NEBO JINÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NEBO V RÁMCI SAMOSTATNÉHO VÝKONU SVÉHO POVOLÁNÍ (DÁLE TÉŽ „SPOTŘEBITEL“). TYTO VOP SE TEDY VZTAHUJÍ POUZE NA VZÁJEMNÉ VZTAHY PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO, KTERÝM JE SPOTŘEBITEL. V PŘÍPADĚ, KDY JE KUPUJÍCÍM PODNIKATEL, ČI V PŘÍPADĚ, KDY KUPUJÍCÍ PŘI OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ UVEDE I SVÉ IČ A/NEBO DIČ, NEBO VLOŽÍ-LI KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITEL ZBOŽÍ DO VLASTNÍHO OBCHODNÍHO MAJETKU NEBO DO OBCHODNÍHO MAJETKU JINÉHO PODNIKATELE ANEBO UŽIJE-LI KUPUJÍCÍ, DÁ-LI SVOLENÍ K UŽITÍ ČI JINAK DOVOLÍ UŽITÍ ZBOŽÍ V RÁMCI SVÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NEBO V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI JINÉHO PODNIKATELE, NEPOUŽIJÍ SE NA ZÁVAZKOVÝ VZTAH S PRODÁVAJÍCÍM TYTO VOP, ALE PLATÍ MEZI NÍM A PRODÁVAJÍCÍM PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK (dále jen ,,OZ“) A ZÁK. Č. 90/2012 SB. O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH.
 4. ZBOŽÍM ČI VĚCÍ PRO ÚČELY VOP JSOU VEŠKERÉ VÝROBKY A JEJICH součásti a PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ PRODÁVAJÍCÍ NABÍZÍ A PRODÁVÁ PŘES SVŮJ INTERNETOVÝ OBCHOD.
 5. PRODÁVAJÍCÍ UMOŽŇUJE KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI SEZNÁMIT SE SE ZNĚNÍM TĚCHTO VOP, A TO JEJICH ZVEŘEJNĚNÍM NA OFICIÁLNÍCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.LUMAX-NABYTEK.CZ.
 6. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KUPNÍ SMLOUVY. V PŘÍPADĚ, ŽE PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ UZAVŘOU PÍSEMNOU KUPNÍ SMLOUVU, VE KTERÉ SI DOHODNOU PODMÍNKY ODLIŠNÉ OD VOP, MAJÍ TAKOVÁ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVY PŘEDNOST PŘED VOP.
 7. Stránka www.lumax-nabytek.cz, která je internetovým obchodem, který provozuje prodávající, obsahuje katalog nabízeného zboží. Toto není vždy skladem, o čemž je kupující vždy upozorněn při výběru zboží. Kupující si může ověřit dostupnost uvedeného zboží u prodávajícího na e-mailové adrese: www.lumax-nabytek.cz, tato bude následně kupujícímu potvrzena ze strany prodávajícího.
 8. v případě, že si kupující vybere některou ze specifikace zboží, jako je například speciální výběr potahu, nebo volba rohu sedačky a další, dochází tím k výrobě nábytku dle přání prodávajícího, tudíž se jedná o zboží dle ust. § 1837 písm. d) OZ.
 9. STRUČNÝ POPIS ZBOŽÍ JE UVEDEN NA INTERNETOVÉ STRÁNCE PRODÁVAJÍCÍHO, BLIŽŠÍ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ BUDOU KUPUJÍCÍMU POSKYTNUTY NA VYŽÁDÁNÍ. BLIŽŠÍ INFORMACE O ZBOŽÍ JSOU TÉŽ ZASÍLÁNY SPOLEČNĚ SE ZBOŽÍM.


ČL. II.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Umístění nabízeného zboží prodávajícím NA STRÁNKÁCH INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.LUMAX-NABYTEK.CZ je považováno za výzvu k podávání nabídek ze strany kupujícího.
 2. KUPUJÍCÍ výběrem zboží a jeho následnou specifikací dle jeho představ utváří nabídku pro prodávajícího.
 3. DALŠÍM KROKEM PŘI OBJEDNÁVÁNÍ JE PŘIHLÁŠENÍ SE REGISTROVANÉHO KUPUJÍCÍHO ZADÁNÍM JEHO EMAILOVÉ ADRESY A HESLA. V PŘÍPADĚ, ŽE KUPUJÍCÍ NENÍ V SYSTÉMU INTERNETOVÉHO OBCHODU ZAREGISTROVANÝ, BUDE MU UMOŽNĚNO VYTVOŘIT SI NOVÝ UŽIVATELSKÝ ÚČET. KUPUJÍCÍ JE OPRÁVNĚN OBJEDNAT ZBOŽÍ I BEZ PŘEDCHOZÍHO VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU. PŘI REGISTRACI NA WEBOVÉ STRÁNCE A PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ JE KUPUJÍCÍ POVINEN UVÁDĚT SPRÁVNĚ A PRAVDIVĚ VŠECHNY ÚDAJE. ÚDAJE UVEDENÉ V UŽIVATELSKÉM ÚČTU JE KUPUJÍCÍ PŘI JAKÉKOLIV JEJICH ZMĚNĚ POVINEN AKTUALIZOVAT. ÚDAJE UVEDENÉ KUPUJÍCÍM V UŽIVATELSKÉM ÚČTU A PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ JSOU PRODÁVAJÍCÍM POVAŽOVÁNY ZA SPRÁVNÉ. PŘÍSTUP K UŽIVATELSKÉMU ÚČTU JE ZABEZPEČEN UŽIVATELSKÝM JMÉNEM A HESLEM. KUPUJÍCÍ JE POVINEN ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST OHLEDNĚ INFORMACÍ NEZBYTNÝCH K PŘÍSTUPU DO JEHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU. KUPUJÍCÍ NENÍ OPRÁVNĚN UMOŽNIT VYUŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU TŘETÍM OSOBÁM. PRODÁVAJÍCÍ MŮŽE ZRUŠIT UŽIVATELSKÝ ÚČET, A TO ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, KDY KUPUJÍCÍ SVŮJ UŽIVATELSKÝ ÚČET DÉLE NEŽ 6 MĚSÍCŮ NEVYUŽÍVÁ, ČI V PŘÍPADĚ, KDY KUPUJÍCÍ PORUŠÍ SVÉ POVINNOSTI Z KUPNÍ SMLOUVY (VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK). KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE UŽIVATELSKÝ ÚČET NEMUSÍ BÝT DOSTUPNÝ NEPŘETRŽITĚ, A TO ZEJMÉNA S OHLEDEM NA NUTNOU ÚDRŽBU HARDWAROVÉHO A SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ PRODÁVAJÍCÍHO, POPŘ. NUTNOU ÚDRŽBU HARDWAROVÉHO A SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ TŘETÍCH OSOB.
 4. PO ZADÁNÍ FAKTURAČNÍ A DORUČOVACÍ ADRESY SI KUPUJÍCÍ ZVOLÍ ZPŮSOB PLATBY ZA ZBOŽÍ A ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ. PŘEDTÍM, NEŽ KUPUJÍCÍ DEFINITIVNĚ POTVRDÍ SVOji nabídku, BUDE MÍT PRÁVO CELOU nabídku (objednávku) A ZADANÉ ÚDAJE ZKONTROLOVAT. nabídku (OBJEDNÁVKU) ODEŠLE KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍMU KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „OBJEDNAT“. Tímto dojde k odeslání nabídky ze strany kupujícího.
 5. Prodávající tuto nabídku (objednávku) přijme tím, že kupujícímu odešle přijetí Nabídky (objednávky). Tímto dochází k uzavření KUPNÍ SMLOUVy, která je uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím a JE UZAVŘENA DORUČENÍM POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY VE FORMĚ E-MAILOVÉ ZPRÁVY NA E-MAILOVOU ADRESU, KTEROU ZADAL KUPUJÍCÍ PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ, ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO. OD TOHOTO OKAMŽIKU VZNIKAJÍ MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI, KTERÁ JSOU VYMEZENA KUPNÍ SMLOUVOU A TĚMITO VOP, KTERÉ JSOU JEJÍ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ. VZNIKLOU KUPNÍ SMLOUVU LZE MĚNIT NEBO RUŠIT POUZE NA ZÁKLADĚ DOHODY PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁKONNÝCH DŮVODŮ.
 6. PRODÁVAJÍCÍ JE VŽDY OPRÁVNĚN V ZÁVISLOSTI NA CHARAKTERU OBJEDNÁVKY (MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ, VÝŠE KUPNÍ CENY, PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA DOPRAVU) POŽÁDAT KUPUJÍCÍHO O DODATEČNÉ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY (NAPŘÍKLAD PÍSEMNĚ ČI TELEFONICKY).
 7. TATO KUPNÍ SMLOUVA SE UZAVÍRÁ V ČESKÉM JAZYCE. INFORMACE O ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVCE KUPUJÍCÍHO A FAKTURAČNÍ ÚDAJE JSOU PRODÁVAJÍCÍM ARCHIVOVÁNY ZA ÚČELEM ŘÁDNÉHO SPLNĚNÍ SMLOUVY V ELEKTRONICKÉ FORMĚ PO DOBU 5 LET S TÍM, ŽE V PŘÍPADĚ ZÁJMU KUPUJÍCÍHO K NIM MŮŽE BÝT PRODÁVAJÍCÍM UMOŽNĚN PŘÍSTUP.
 8. V PŘÍPADĚ, ŽE SE OBJEDNANÉ ZBOŽÍ NACHÁZÍ VE SKLADU PRODÁVAJÍCÍHO, ODESLÁNÍ ZBOŽÍ SE USKUTEČNÍ DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ ODE DNE ZÁVAZNÉHO UZAVŘENÍ SMLOUVY. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu jednostranně prodloužit o 30 dní z důvodu překážek ležících na straně prodávajícího, dopravce, nebo třetích osob.
 9. POKUD SE PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ NEDOHODNOU JINAK, PRODÁVAJÍCÍ zpravidla VYŘÍDí OBJEDNÁVKU KUPUJÍCÍHO DO 90TI DNŮ OD JEJÍHO POTVRZENí kupujícímu. VYŘÍZENÍM OBJEDNÁVKY SE ROZUMÍ DODÁNÍ ZBOŽÍ ŘÁDNĚ A VČAS. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu jednostranně prodloužit o 30 dní z důvodu překážek ležících na straně prodávajícího, dopravce, nebo třetích osob.
 10. S OBJEDNÁVKOU ZBOŽÍ KUPUJÍCÍ ZÁROVEŇ PROHLAŠUJE, ŽE BYL SEZNÁMEN SE ZNĚNÍM TĚCHTO VOP A ŽE S NIMI SOUHLASÍ. NA TYTO VOP JE KUPUJÍCÍ DOSTATEČNÝM ZPŮSOBEM PŘED VLASTNÍM USKUTEČNĚNÍM OBJEDNÁVKY UPOZORNĚN, MÁ MOŽNOST SE S NIMI PODROBNĚ SEZNÁMIT A ZAVAZUJE SE JE DODRŽOVAT. POTVRZENÍ O SOUHLASU SE ZNĚNÍM TĚCHTO VOP SPOTŘEBITELEM PROBÍHÁ KLIKNUTÍM NA POLÍČKO OZNAČUJÍCÍM SEZNÁMENÍ SE A SOUHLAS SE ZNĚNÍM TĚCHTO VOP SPOTŘEBITELEM PŘED SAMOTNÝM ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VOP BUDOU K NAHLÉDNUTÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PRODÁVAJÍCÍHO. KUPUJÍCÍ PŘI OBJEDNÁVCE ZBOŽÍ POTVRDÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÝCH PRODÁVAJÍCÍHO ODKAZ „SOUHLASÍM SE VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI“. POTVRZENÍM ODKAZU „SOUHLASÍM SE VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI“ SE MÁ ZA TO, ŽE SE KUPUJÍCÍ S VOP PRODÁVAJÍCÍHO ŘÁDNĚ SEZNÁMIL.
 11. UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY STRANY UČINILY ÚPLNOU DOHODU JEN VE VZTAHU K PŘEDMĚTU KOUPĚ. JAKÁKOLI JINÁ UJEDNÁNÍ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU KUPNÍ SMLOUVY POZBÝVAJÍ UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY PLATNOST.
 12. KUPUJÍCÍ výslovně SOUHLASÍ S VYUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY. NÁKLADY VZNIKLÉ KUPUJÍCÍMU PŘI POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM SMLOUVY (NAPŘ. NÁKLADY NA INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ) SI HRADÍ KUPUJÍCÍ SÁM.


ČL. III.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. PRODÁVAJÍCÍ MÁ PRÁVO, ABY MU KUPUJÍCÍ ZAPLATIL ŘÁDNĚ A VČAS KUPNÍ CENU ZA objednané ZBOŽÍ.
 2. PRODÁVAJÍCÍ MÁ PRÁVO STORNOVAT OBJEDNÁVKU KUPUJÍCÍHO, POKUD Z DŮVODU VYPRODÁNÍ ZBOŽÍ, NEDOSTUPNOSTI ZBOŽÍ NEBO ZÁSADNÍ ZMĚNY CENY ZBOŽÍ, NENÍ SCHOPNÝ DODAT ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU VE LHŮTĚ URČENÉ TĚMITO VOP RESP. NA ZÁKLADĚ OSOBNÍ DOHODY S KUPUJÍCÍM O CENĚ, KTERÁ JE UVEDENÁ NA STRÁNKÁCH INTERNETOVÉHO OBCHODU, LEDAŽE BY SE S KUPUJÍCÍM DOHODL NA NÁHRADNÍM PLNĚNÍ. O STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY BUDE KUPUJÍCÍ INFORMOVANÝ PRODÁVAJÍCÍM E-MAILEM A V PŘÍPADĚ ÚHRADY KUPNÍ CENY ANEBO JEJÍ ČÁSTI MU BUDOU PRODÁVAJÍCÍM VRÁCENY FINANČNÍ PROSTŘEDKY VE LHŮTĚ 14-TI DNŮ ODE DNE INFORMOVÁNÍ O STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY NA JÍM URČENÝ ÚČET, POKUD SE S PRODÁVAJÍCÍM PÍSEMNĚ NEDOHODNE JINAK.
 3. PRODÁVAJÍCÍ dodá ZBOŽÍ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍHO V DOHODNUTÉM MNOŽSTVÍ, KVALITĚ A ZABALí HO, ANEBO VYPRAVí NA PŘEPRAVU ZPŮSOBEM obvyklým PRO JEHO UCHOVÁNÍ A OCHRANU A ZABEZPEČí, ABY DODANÉ ZBOŽÍ ODPOVÍDALO PLATNÝM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM ČESKÉ REPUBLIKY.
 4. PRODÁVAJÍCÍ ODEVZDá KUPUJÍCÍMU NEJPOZDĚJI SPOLEČNĚ SE ZBOŽÍM V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA).
 5. V PŘÍPADĚ, ŽE NASTANE SITUACE UVEDENÁ V BODĚ 3.2 (III.2) VOP, ANEBO I V JINÝCH PŘÍPADECH, SE MOHOU SMLUVNÍ STRANY DOHODNOUT NA NÁHRADNÍM PLNĚNÍ v obdobné KVALITĚ A CENĚ.
 6. KUPUJÍCÍ MÁ PRÁVO NA DODÁNÍ ZBOŽÍ V MNOŽSTVÍ, KVALITĚ A do MÍSTa DOHODNUTÉM SMLUVNÍMI STRANAMI, VYPLÝVAJÍCÍ Z učiněné a POTVRZENé OBJEDNÁVKY.
 7. KUPUJÍCÍ JE POVINEN PŘEVZÍT ZAKOUPENÉ ANEBO OBJEDNANÉ ZBOŽÍ, ZAPLATIT PRODÁVAJÍCÍMU DOHODNUTOU zálohu a KUPNÍ CENU V DOHODNUTÉ LHŮTĚ SPLATNOSTI, VČETNĚ NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA DORUČENÍ ZBOŽÍ, POTVRDIT V DODACÍM LISTĚ nebo předávacím protokole PŘEVZETÍ ZBOŽÍ PODPISEM SVÝM ANEBO JÍM POVĚŘENÉ OSOBY.

 

ČL. IV.
CENA, VEDLEJŠÍ POPLATKY

 

 1. VŠECHNY CENY ZBOŽÍ VYCHÁZEJÍ Z KATALOGOVÉHO CENÍKU PRODÁVAJÍCÍHO, AKTUÁLNĚ VYDANÉHO A ZVEŘEJNĚNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH PRODÁVAJÍCÍHO WWW.LUMAX-NABYTEK.CZ, KTERÉ JSOU PLATNÉ K DATU OBJEDNÁVKY, A POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU UVEDENÉ V ČESKÉ MĚNĚ (TZN. CZK), VČETNĚ ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠNÉ SAZBY DPH, V SOULADU S PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU A VČETNĚ POPLATKU ZA RECYKLACI.
 2. CENY ZA SLUŽBY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ KUPNÍ CENY.

KUPNÍ CENA ZBOŽÍ JE CENOU, KTEROU ZÁKAZNÍK ZAPLATÍ ZA SAMOTNÝ PRODUKT. SOUČÁSTÍ KUPNÍ CENY NEJSOU NÁSLEDUJÍCÍ POLOŽKY NEBO SLUŽBY:  

DOPRAVA

VÝNOS NÁBYTKU

MONTÁŽ NÁBYTKU

NÍŽE JSOU UVEDENY PODMÍNKY, PO JEJICHŽ SPLNĚNÍ MÁ ZÁKAZNÍK PRÁVO SLUŽBY NÁROKOVAT:

DOPRAVA ZDARMA: PRODÁVAJÍCÍ SE ZAVAZUJE, ŽE POKUD ZÁKAZNÍK NAKOUPÍ ZBOŽÍ V HODNOTĚ VYŠŠÍ NEŽ JE 10.000 KČ (bez DPH), ROZVOZ NÁBYTKU BUDE PRO KUPUJÍCÍHO PO CELÉ ČR ZDARMA.

VÝNOS NÁBYTKU: SLUŽBA VÝNOSU NÁBYTKU NENÍ SOUČÁSTÍ CENY KUPNÍ SMLOUVY (CENY ZBOŽÍ). TUTO SLUŽBU SI MŮŽE ZÁKAZNÍK DOOBJEDNAT ZA PŘEDEM STANOVENÝCH PODMÍNEK. CENA ZA VÝNOS SE MŮŽE LIŠIT S PŘIHLÉDNUTÍM NA CHARAKTER ZBOŽÍ (VÁHA, ROZMĚRY, ZPŮSOB BALENÍ) A TAKÉ NA MÍSTO A PODMÍNKY VÝNOSU (PATRO, VELIKOST SCHODIŠTĚ, DVEŘÍ, A JINÉ). CENA ZA VÝNOS MÁ BÝT PŘEDEM DOHODNUTA A ODSOUHLASENA OBĚMA STRANAMI. PRODÁVAJÍCÍ SI VYHRAZUJE PRÁVO NA TO PŘEDEM ZÁKAZNÍKOVI SLUŽBU VÝNOSU ODMÍTNOUT A TO Z ČASOVÝCH NEBO KAPACITNÍCH DŮVODŮ.

OBJEDNÁVKA VYNÁŠKY JE ZÁVAZNÁ. POKUD JI ZÁKAZNÍK ODMÍTNE, MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ POŽADOVAT PO KUPUJÍCÍM UHRADIT NÁKLADY VZNIKLÉ TOUTO SITUACÍ.

MOŽNOST MONTÁŽE VÝROBKŮ: SLUŽBA JE V RÁMCI DOBRÝCH VZTAHU MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA PŘI SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

MONTÁŽ NÁBYTKU ZDARMA SE VZTAHUJE POUZE NA ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK A TO PŘI NÁKUPU NAD 50.000 KČ (BEZ DPH) V JEDNÉ OBJEDNÁVCE. TUTO SLUŽBU MONTÁŽE ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU LZE VYUŽÍT POUZE PŘI PLACENÉM VÝNOSU. PRODÁVAJÍCÍ SI VYHRAZUJE PRÁVO TUTO SLUŽBY ODMÍTNOUT Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ A TO I POZDĚJI, NEŽ JE TERMÍN ROZVOZU.

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ JE PODMÍNĚNO ZAPLACENÍM CELÉ KUPNÍ CENY ZBOŽÍ. KUPUJÍCÍ JE POVINNÝ ZAPLATIT KUPNÍ CENU ZBOŽÍ V PLNÉM ROZSAHU, BEZHOTOVOSTNĚ NEBO PLATBOU NA DOBÍRKU. V PŘÍPADĚ PLATBY NA DOBÍRKU JE KUPUJÍCÍ POVINEN ZAPLATIT V HOTOVOSTI KUPNÍ CENU DODANÉHO ZBOŽÍ VČ. NÁKLADŮ NA DOPRAVU (PŘEPRAVNÉ, DOBĚREČNÉ), A TO PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. VLASTNICTVÍ K PRODÁVANÉ VĚCI PŘEJDE NA KUPUJÍCÍHO AŽ OKAMŽIKEM ZAPLACENÍ PLNÉ VÝŠE KUPNÍ CENY.
 2. KUPUJÍCÍ MŮŽE ZBOŽÍ VČETNĚ NÁKLADŮ NA DOPRAVU ZAPLATIT I PŘED JEHO DODÁNÍM, A TO BEZHOTOVOSTNĚ PŘEVODEM NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO Č. 115-5015830237/0100, VEDENÝ U SPOLEČNOSTI KOMERČNÍ BANKA, A.S. (DÁLE JEN „ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO“). KUPNÍ CENA JE SPLATNÁ DO 14 DNŮ OD UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY. V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY JE KUPUJÍCÍ POVINEN UHRAZOVAT KUPNÍ CENU ZBOŽÍ SPOLEČNĚ S UVEDENÍM VARIABILNÍHO SYMBOLU PLATBY. V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY JE ZÁVAZEK KUPUJÍCÍHO UHRADIT KUPNÍ CENU SPLNĚN OKAMŽIKEM PŘIPSÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTKY NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO.
 3. PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, ŽE ZE STRANY KUPUJÍCÍHO NEDOJDE K DODATEČNÉMU POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY (ČL. 2.5), POŽADOVAT UHRAZENÍ CELÉ KUPNÍ CENY JEŠTĚ PŘED ODESLÁNÍM ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU. USTANOVENÍ § 2119 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE NEPOUŽIJE.


ČL.V.
DODACÍ PODMÍNKY

 1. DODACÍ LHŮTY A TERMÍNY UVEDENÉ V OBJEDNÁVCE (POKUD NEJSOU SMLUVNÍMI STRANAMI VÝSLOVNĚ V OBJEDNÁVCE DOHODNUTÉ JAKO FIXNÍ) SE MŮŽOU MĚNIT, A TO PODLE ROZSAHU A POVAHY DODÁVKY (DRUH, POČET ANEBO PROVEDENÍ DORUČENÉHO ZBOŽÍ). PRODÁVAJÍCÍ VYVÍJÍ MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ, ABY V OBJEDNÁVCE UVEDENÉ DODACÍ LHŮTY A TERMÍNY BYLY DODRŽENY.
 2. Dodací lhůta začíná běžet dnem, kdy dojde ke splnění podmínek, a to konečné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího a uhrazení kupní ceny ze strany kupujícího.
 3. Přesný termín dodání zboží bude upřesněn po potvrzení dodavatelem. POkud i přes potvrzení dodavatele, prodávající nemůže z důvodu na straně dodavatele, dodržet dohodnutou dodací lhůtu, oznámí tuto skutečnost kupujícímu a sdělí mu nový termín dodání. Pokud prodávající nemůže dodržet sjednanou dodací lhůtu, vyzve ho kupující k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem.
 4. POKUD SE SMLUVNÍ STRANY NA DODACÍ LHŮTĚ VÝSLOVNĚ NEDOHODLY JINAK, PLATÍ DODACÍ LHŮTA A TERMÍNY UVEDENÉ V ČL. 2.7 A 2.8 TĚCHTO VOP.
 5. V PŘÍPADĚ, ŽE PRODÁVAJÍCÍ DODÁVÁ KUPUJÍCÍMU ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSILKOVÉ SLUŽBY A NENÍ MOŽNÉ DOPŘEDU URČIT PŘESNOU HODINU DODÁNÍ, JE V ZÁJMU KUPUJÍCÍHO VHODNÉ JAKO ADRESU DORUČENÍ OZNAČIT V OBJEDNÁVCE MÍSTO ZAMĚSTNÁNÍ, PŘÍPADNĚ I OSOBU POVĚŘENOU KUPUJÍCÍM K PŘEVZETÍ ZBOŽÍ.
 6. ZA DODÁNÍ ZBOŽÍ ŘÁDNĚ A VČAS SE POVAŽUJE:

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM,

UMOŽNĚNÍ KUPUJÍCÍMU PŘEVZÍT ZBOŽÍ V MÍSTĚ JÍM URČENÉM K DODÁNÍ ZBOŽÍ.

 1. ZA OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO S OPOŽDĚNÝM DODÁNÍM ZBOŽÍ SE POVAŽUJE: VYŠŠÍ MOC, PROVOZNÍ PORUCHY, PŘEKROČENÍ DODACÍCH LHŮT SUBDODAVATELI, VÝPADEK SUROVIN, ENERGIE ANEBO PRACOVNÍ SÍLY, STÁVKY, VÝLUKY Z PRÁCE, PROBLÉMY V SEKTORU DOPRAVY, DOPRAVNÍ PORUCHY, VEŘEJNÉ NAŘÍZENÍ JAKO I VŠECHNY PODOBNÉ ANEBO ZÁKONEM PŘEDPOKLÁDANÉ OKOLNOSTI – V TĚCHTO PŘÍPADECH PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU BEZ ZBYTEČNÉHO odkladu, nejpozději do 20 dnů, PO ODPADNUTÍ UVEDENÉ PŘEKÁŽKY.
 2. Kupující si je VĚDOM, ŽE PŘI ODŘEKNUTÍ TERMÍNU DORUČENÍ, KTERÝ MU BYL NABÍDNUT PRODÁVAJÍCÍM, MŮŽE NASTAT ČASOVÁ PRODLEVA V DODÁNÍ ZBOŽÍ A TO minimálně 14 PRACOVNÍCH DNÍ.
 3. V PŘÍPADĚ, ŽE PRODÁVAJÍCÍ PO POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY ZJISTÍ, ŽE OBJEDNANÉ ZBOŽÍ SE PŘESTALO VYRÁBĚT, ANEBO VÝROBA BYLA Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU ZRUŠENÁ, DODÁ PO DOHODĚ S KUPUJÍCÍM, TOMUTO NAMÍSTO OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ, ZBOŽÍ V DOBĚ DODÁNÍ VYRÁBĚNÉ, A TO SE STEJNÝMI, PŘÍP. POROVNATELNÝMI PARAMETRY A ZA CENU STANOVENOU V OBJEDNÁVCE.
 4. V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZPŮSOB DOPRAVY SMLUVEN NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍHO POŽADAVKU KUPUJÍCÍHO, NESE KUPUJÍCÍ RIZIKO A PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S TÍMTO ZPŮSOBEM DOPRAVY.
 5. JE-LI PRODÁVAJÍCÍ PODLE KUPNÍ SMLOUVY POVINEN DODAT ZBOŽÍ NA MÍSTO URČENÉ KUPUJÍCÍM V OBJEDNÁVCE, JE KUPUJÍCÍ POVINEN PŘEVZÍT ZBOŽÍ PŘI DODÁNÍ.
 6. V PŘÍPADĚ, ŽE JE Z DŮVODŮ NA STRANĚ KUPUJÍCÍHO NUTNO ZBOŽÍ DORUČOVAT OPAKOVANĚ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ BYLO UVEDENO V OBJEDNÁVCE, JE KUPUJÍCÍ POVINEN UHRADIT NÁKLADY SPOJENÉ S OPAKOVANÝM DORUČOVÁNÍM ZBOŽÍ, RESP. NÁKLADY SPOJENÉ S JINÝM ZPŮSOBEM DORUČENÍ.
 7. PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD PŘEPRAVCE JE KUPUJÍCÍ POVINEN ZKONTROLOVAT NEPORUŠENOST OBALŮ ZBOŽÍ A V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV ZÁVAD TOTO NEPRODLENĚ OZNÁMIT PŘEPRAVCI. V PŘÍPADĚ SHLEDÁNÍ PORUŠENÍ OBALU SVĚDČÍCÍHO O NEOPRÁVNĚNÉM VNIKNUTÍ DO ZÁSILKY NEMUSÍ KUPUJÍCÍ ZÁSILKU OD PŘEPRAVCE PŘEVZÍT.
 8. pokud kupující nepřevezme zboží do 14 dnů od výzvy k převzetí zboží, je prodávající oprávněn žádat náhradu vzniklých skladovacích nákladů. a zároveň vzniká prodávajícímu právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě se smlouva ruší od počátku a smluvní strany jsou povinny si vrátit již navzájem poskytnutá plnění podle této smlouvy. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně.


ČL.VI.
NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

 1. KUPUJÍCÍ NABÝVÁ VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ AŽ ÚPLNÝM ZAPLACENÍM KUPNÍ CENY.
 2. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ PŘECHÁZÍ NA KUPUJÍCÍHO V DOBĚ, KDY PŘEVEZME ZBOŽÍ, ANEBO KDYŽ TAK NEUČINÍ VČAS, TAK V ČASE, KDY MU BYL PRODÁVAJÍCÍ PŘIPRAVEN DORUČIT ZBOŽÍ ŘÁDNĚ A VČAS, RESP. UMOŽNIL KUPUJÍCÍMU SE ZBOŽÍM NAKLÁDAT V MÍSTĚ URČENÉM K DODÁNÍ ZBOŽÍ, A KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ NEPŘEVEZME.


ČL. VII.
OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

 1. NABÍDKA ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍHO JE ZVEŘEJNĚNÁ NA INTERNETOVÉ STRÁNCE WWW.LUMAX-NABYTEK.CZ. VŠECHNY ÚDAJE ZVEŘEJNĚNÉ NA UVEDENÉ STRÁNCE JSOU KUPUJÍCÍMU DOSTUPNÉ BEZ REGISTRACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
 2. SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY, ŽE KUPUJÍCÍ JE POVINEN OZNÁMIT PRODÁVAJÍCÍMU PRAVDIVÉ INFORMACE OHLEDNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, NEJMÉNĚ VŠAK JMÉNO A PŘÍJMENÍ, ADRESU TRVALÉHO BYDLIŠTĚ VČETNĚ PSČ, DATUM NAROZENÍ, TELEFONNÍ ČÍSLO A E-MAILOVOU ADRESU. PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY A NEPŘÍZNIVÉ NÁSLEDKY ZPŮSOBENÉ KUPUJÍCÍMU PORUŠENÍM POVINNOSTI PODLE TOHOTO BODU VOP.
 3. KUPUJÍCÍ ZASLÁNÍM OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍMU PROHLAŠUJE, ŽE SOUHLASÍ VE SMYSLU USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZOOÚ“), ABY PRODÁVAJÍCÍ ZPRACOVAL A UCHOVÁVAL JEHO OSOBNÍ ÚDAJE, PŘINEJMENŠÍM TY, KTERÉ JSOU VÝŠE UVEDENÉ A/NEBO TY, KTERÉ JSOU POTŘEBNÉ PŘI ČINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, A ZPRACOVÁVAL JE VE VŠECH SVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. KUPUJÍCÍ UDĚLUJE PRODÁVAJÍCÍMU TENTO SOUHLAS NA DOBU NEURČITOU. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŮŽE KUPUJÍCÍ KDYKOLI ODVOLAT PÍSEMNOU FORMOU DORUČENOU PRODÁVAJÍCÍMU. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ/PRODÁVAJÍCÍ POTÉ NESMÍ DÁLE UVEDENÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT.
 4. PRODÁVAJÍCÍ PROHLAŠUJE, ŽE INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO BUDOU UCHOVÁNY V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY, ZEJMÉNA SE ZÁKONEM Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. PRODÁVAJÍCÍ JE REGISTROVANÝM SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KDY VEŠKERÉ ÚDAJE ZÍSKANÉ OD KUPUJÍCÍHO UŽÍVÁ VÝHRADNĚ PRO VNITŘNÍ POTŘEBU SPOLEČNOSTI A NEPOSKYTUJE JE TŘETÍM OSOBÁM.
 5. PRODÁVAJÍCÍ PROHLAŠUJE, ŽE V SOULADU S USTANOVENÍMI ZOOÚ OSOBNÍ ÚDAJE BUDE ZÍSKÁVAT VÝLUČNĚ ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM.
 6. PRODÁVAJÍCÍ PROHLAŠUJE, ŽE V SOULADU S USTANOVENÍMI ZOOÚ BUDE ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE V SOULADU S DOBRÝMI MRAVY A BUDE KONAT ZPŮSOBEM, KTERÝ NEODPORUJE ZOOÚ ANI JINÝM VŠEOBECNÝM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM A ANI JE NEBUDE OBCHÁZET. PRODÁVAJÍCÍ PROHLAŠUJE, ŽE SOUHLAS DOTČENÉ OSOBY KUPUJÍCÍHO, ABY ZPRACOVAL A USCHOVÁVAL JEHO OSOBNÍ ÚDAJE, SI NEBUDE VYNUCOVAT A ANI PODMIŇOVAT HROZBOU ODMÍTNUTÍ SMLUVNÍHO VZTAHU, ZBOŽÍ NEBO POVINNOSTI STANOVENÉ PRODÁVAJÍCÍMU.
 7. KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ SE ZASÍLÁNÍM INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH SE ZBOŽÍM, SLUŽBAMI NEBO PODNIKEM PRODÁVAJÍCÍHO NA ELEKTRONICKOU ADRESU KUPUJÍCÍHO A DÁLE SOUHLASÍ SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍM NA ELEKTRONICKOU ADRESU KUPUJÍCÍHO.
 8. KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S UKLÁDÁNÍM TZV. COOKIES NA JEHO POČÍTAČ. V PŘÍPADĚ, ŽE JE NÁKUP NA WEBOVÉ STRÁNCE MOŽNÉ PROVÉST A ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO Z KUPNÍ SMLOUVY PLNIT, ANIŽ BY DOCHÁZELO K UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES NA POČÍTAČ KUPUJÍCÍHO, MŮŽE KUPUJÍCÍ SOUHLAS PODLE PŘEDCHOZÍ VĚTY KDYKOLIV ODVOLAT.ČL. VIII.
REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. PRODÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ KUPUJÍCÍMU, ŽE VĚC PŘI PŘEVZETÍ NEMÁ VADY. ZEJMÉNA TEDY PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU ODPOVÍDÁ, ŽE ZBOŽÍ je v ujednaném množství, jakosti a provedení, které byly ujednány. Pokud ujednány nebyly, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účely patrný ze smlouvy. Jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení PODLE SMLUVENÉHO VZORU ČI PŘEDLOHY (ODLIŠNOST V ODSTÍNU BARVY, ZEJMÉNA ZPŮSOBENÁ KVALITOU FOTOGRAFIE PREZENTOVANÉ NA INTERNETOVÉ PREZENTACI) musí věc odpovídat provedením předloze nebo vzorku.
 2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY, VČETNĚ ZÁRUČNÍ ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNÝMI OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, ZEJMÉNA PAK USTANOVENÍM § 1914 až § 1925 OZ A § 2095 až § 2117 OZ.
 3. PRODÁVAJÍCÍ PŘEBÍRÁ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 2113 OZ ZÁRUKU ZA JAKOST DODANÉHO ZBOŽÍ, TEDY ZAVAZUJE SE, ŽE ZBOŽÍ BUDE PO DOBU JÍM URČENOU ZPŮSOBILÉ PRO POUŽITÍ KE SMLUVENÉMU ÚČELU A ŽE SI ZACHOVÁ SMLUVENÉ, RESP. OBVYKLÉ VLASTNOSTI. VADU ZBOŽÍ JE KUPUJÍCÍ u prodávajícího povinen vytknout ve lhůtě 24 MĚSÍCŮ. KUPUJÍCÍ MÁ PRÁVO UPLATNIT U PRODÁVAJÍCÍHO ZÁRUKU JEN NA ZBOŽÍ, KTERÉ VYKAZUJE VADY, KTERÉ ZAVINIL VÝROBCE, DODAVATEL ANEBO PRODÁVAJÍCÍ, VZTAHUJE-LI SE NA NĚ ZÁRUKA A BYLO-LI KOUPENO PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD PRODÁVAJÍCÍHO.
 4. ZÁRUČNÍ DOBA JE 24 MĚSÍCŮ A ZAČÍNÁ PLYNOUT ODE DNE ODEVZDÁNÍ VĚCI KUPUJÍCÍMU ČI ODE DNE DOJITÍ ZBOŽÍ DO MÍSTA URČENÍ, BYLO-LI ZBOŽÍ DLE SMLOUVY KUPUJÍCÍMU ODESLÁNO.
 5. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku běžného opotřebení, závady způsobené nesprávným, nešetrným a nevhodným používáním zboží, jeho nesprávnýn nebo nevhodným umístěním, skladováním nebo dopravou, závady nebo poškození vzniklá neodbornou montáží, čištěním jakož i jiná poškození a závady z důvodů na straně kupujícího. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození nebo závady způsobené v důsledku toho, že kupující nakládal se zbožím v rozporu s přiloženým návodem.
 6. ZÁRUČNÍ DOBA UVEDENÁ V BODĚ 8.4 (VIII.4) TĚCHTO VOP SE PRODLUŽUJE O DOBU, PO KTEROU NEMOHL KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ POUŽÍVAT z důvodu ležícího na straně prodávajícího. DOJDE-LI K VÝMĚNĚ ZBOŽÍ ČI JEHO ČÁSTI ZA NOVÉ, NEPOČNE K TOMUTO NOVÉMU ZBOŽÍ ČI JEHO ČÁSTI BĚŽET NOVÁ ZÁRUČNÍ DOBA DLE ČL. 8.4. TĚCHTO VOP.
 7. KUPUJÍCÍ JE POVINEN VYKONAT PROHLÍDKU ZBOŽÍ PŘI JEHO PŘEVZETÍ A PŘESVĚDČIT SE O JEHO VLASTNOSTECH A MNOŽSTVÍ. POKUD TAK NEUČINÍ, neMŮŽE UPLATNIT NÁROKY Z VAD, které mohly být ZJIŠTĚNÝ PŘI TÉTO PROHLÍDCE. Kupující je povinen vytknout zjevné vady ihned při převzetí, nejlépe přímo na dodacím listě nebo předávacím protokolu. Na vytknutí pozdějších zjevných vad nebo mechanického poškození nebude brán zřetel.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ JE KUPUJÍCÍ OPRÁVNĚN UPLATNIT písemnou, ústní nebo osobní formou. písemně prostředictvím našeho reklamačního systému: https://lumax-nabytek.cz/reklamace
 9. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace kupující požaduje. prodávající je povinen vydat písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení O provedení opravy A době jejího trvání. Pokud dojde k důvodnému zamítnutí reklamace, je prodávající povinen vydat i o tomto písemné potvrzení.
 10. Kupující má povinnost písemně uvést, CO JE OBSAHEM jeho REKLAMACE A JAKÝ ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍ POŽADUJE. PRO URYCHLENÍ vyřízení reklamace je vhodné, aby kupující k reklamaci přiložil fotografie reklamovaného zboží a popis jeho závady, popř. rozsahu poškození.
 11. ŘÁDNĚ A VČAS UPLATNĚNOU REKLAMACI VYŘÍDÍ PRODÁVAJÍCÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKONA Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE. Kupující a prodávající se mohou dohodnout s ohledem na složitost odstranění vad na prodloužení lhůty k odstranění vad. Při stanovení lhůty pro odstranění vad se přihlédne ke způsobu odstranění vady, zejména k časové náročnosti dopravy, časovým a technickým možnostem opravy zboží výrobcem.
 12. Jakmile kupující zjiství vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu. lhůta pro vytknutí vad (reklamaci) je možná pouze v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby, tedy 24 měsíců od převzetí zboží, nebo doručení do místa určení.
 13. Prodávajíci odpovídá za vady, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později a prodávající odpovídá za vady, které se projevili později, neboť vznikly porušením povinnosti prodávajícího.
 14. kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, pokud ho prodávající výslovně neujistil, že zboží je bez vad.
 15. v případě, kdy došlo k vadám na zboží, které zakládají nepodtstané porušení smluvní povinnosti, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu. Prodávající může dodat to, co chybí, nebo odStranit vadu, dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy. Volbu nápravy vad nemůže kupující učinit bez souhlasu prodávajícího. V případě, že prodávající odmítnE Vadu odstranit, nebo ji neodstraní včas, kupující má právo, požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
 16. Prodávající není povinen hradit náklady na odstranění vad zákládající nepodtstané porušení smlouvy, provedené třetí osobou či kupujícím. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu po vzájemní dohodě potřebný čas a příležitost vady odstranit. bez poskytnutí lhůty a příležitosti k odstranění vady nemůže kupující od smlouvy odstoupit.
 17. V případě vadného plnění, které zakládá podstatné porušení smlouvy, zboží, které bylo zadáno je nefunkční, nelze ho nijak využívat, neslouží svému účelu, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, opravu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo má právo odstoupit od smlouvy.
 18. V případě vadného plnení zakládajícího podtstané porušení smlouvy, je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Tuto volbu může změnit kupující jen se souhlasem prodávajícího.
 19. V případě poškození reklamovaného zboží zákazníkem (spočívající v jiném znehodnocení zboží, než je reklamovaná závada), je-li výsldekm reklamace vrácení kupní ceny, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody ve výši odpovídající snížení hodnoty zboží v důsledku jiného poškození zboží kupujícím.
 20. NÁROK NA UPLATNĚNÍ VAD KUPUJÍCÍHO U PRODÁVAJÍCÍHO ZANIKÁ TAKÉ UPLYNUTÍM zákonné reklamační lhůty.
 21. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN SOUVISEJÍCÍ S ODPOVĚDNOSTÍ PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY MŮŽE UPRAVIT REKLAMAČNÍ ŘÁD PRODÁVAJÍCÍHO.


ČL. IX.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚNÝ ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY Z DŮVODU VYPRODÁNÍ ZÁSOB, NEDOSTUPNOSTI ZBOŽÍ, ANEBO KDYŽ VÝROBCE, DOVOZCE ANEBO DODAVATEL ZBOŽÍ DOHODNUTÉHO V KUPNÍ SMLOUVĚ PŘERUŠIL VÝROBU ANEBO VYKONAL TAK ZÁVAŽNÉ ZMĚNY, KTERÉ ZNEMOŽNILY REALIZACI SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ PRODÁVAJÍCÍHO VYPLÝVAJÍCÍCH Z KUPNÍ SMLOUVY, ANEBO Z DŮVODŮ VYŠŠÍ MOCI, ANEBO KDYŽ ANI PŘI VYNALOŽENÍ VEŠKERÉHO ÚSILÍ, KTERÉ MŮŽE BÝT OD NĚHO SPRAVEDLIVĚ POŽADOVÁNO, NENÍ SCHOPNÝ DODAT ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU VE LHŮTĚ URČENÉ TĚMITO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI ANEBO V CENĚ, KTERÁ JE UVEDENÁ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ. PRODÁVAJÍCÍ O TÉTO SKUTEČNOSTI INFORMuje KUPUJÍCÍHO A VRÁTí MU PŘÍP. UHRAZENOU KUPNÍ CENU ZA ZBOŽÍ DOHODNUTOU V KUPNÍ SMLOUVĚ VE LHŮTĚ 14 DNŮ OD platného ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY stejným způsobem, kterým od něho tyto pěnežní prostředky získal. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky jiným způsobem pouze v případě, že se na tom s kupujícím dohodl.
 2. KUPUJÍCÍMU VZNIKÁ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZA PODMÍNEK UPRAVENÝCH ZÁKONEM Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, TEDY DO 14 DNŮ ODE DNE PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, A TO I BEZ UVEDENÍ DŮVODu.
 3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY MUSÍ KUPUJÍCÍ UČINIT do 14 dnů od převzetí zboží, nejlépe pomocí formuláře „odsoutpení od smlouvy“. je povinen zboží zaslat zpět na vlastní náklady, pokud nebylo stanoveno jinak. Prodávající je po prokázání odeslání zboží prodávajícímu, nebo po jeho převzetí zpět, povinen vrátit všechny peněžní prostředky kupujícímu, včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady. Pro odstoupení od kupní smlouvy, prosím, vyplňte a zašlete formuláře, který naleznete níže ke stažení Formulář o odstoupení od kupní smlouvy
 4. v případě odstoupení ze strany kupujícího musí KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍMU VYDAT VŠE, CO NA ZÁKLADĚ KUPNÍ SMLOUVY ZÍSKAL. POKUD TO JIŽ NENÍ DOBŘE MOŽNÉ (NAPŘ. V MEZIDOBÍ BYLO ZBOŽÍ ZNIČENO NEBO SPOTŘEBOVÁNO), MUSÍ KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍMU POSKYTNOUT PENĚŽITOU NÁHRADU JAKO PROTIHODNOTU TOHO, CO JIŽ NEMŮŽE BÝT VYDÁNO. POKUD JE VRÁCENÉ ZBOŽÍ ZCELA, NEBO ZČÁSTI POŠKOZENO, ZNEČIŠTĚNO, NEBO NENÍ VRÁCENO V KOMPLETNÍM STAVU, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody ve výši odpovídající snížení hodnoty zboží v důsledku jeho opotřebení a poškození kupujícím.
 5. PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN UPLATNIT VŮČI KUPUJÍCÍMU KOMPENZACI (NÁHRADU ŠKODY) ZA SNÍŽENÍ HODNOTY VRACENÉHO ZBOŽÍ, RESP. ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA UVEDENÍ ZBOŽÍ DO PŮVODNÍHO STAVU dle výše uvedeného. 
 6. PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, MŮŽE KUPUJÍCÍ VYUŽIT VZOROVÝ FORMULÁŘ POSKYTOVANÝ PRODÁVAJÍCÍM, JENŽ TVOŘÍ PŘÍLOHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK. Vyplněný vzorový formulář pro odsoutení od kupní smlouvy kupující pošle na email. adresu: kontakt@lumax-nabytek.cz. Prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí jeho přijetí.
 7. PRODÁVAJÍCÍ NENÍ V PRODLENÍ S VRACENÍM KUPNÍ CENY, POKUD KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍMU NEVRÁTÍ ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ SPOLU S DORUČENÍM ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. KUPUJÍCÍ JE V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY POVINEN ZASLAT ČI PŘEDAT ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 14 DNŮ OD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. DO DOBY VRÁCENÍ ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU NESE NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ KUPUJÍCÍ. V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO NESE KUPUJÍCÍ NÁKLADY SPOJENÉ S NAVRáCENÍM ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY ZBOŽÍ NEMŮŽE BÝT VRÁCENO PRO SVOU POVAHU OBVYKLOU POŠTOVNÍ CESTOU. V PŘÍPADĚ, ŽE PRODÁVAJÍCÍMU VZNIKLY V SOUVISLOSTI S ODSTOUPENÍM OD SMLOUVY NÁKLADY S VRACENÍM ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM, JE OPRÁVNĚN SI JE ZAPOČÍST NA VRACENOU KUPNÍ CENU.
 8. KUPUJÍCÍ JE POVINEN PŘI vrácení zboží řádně zabalit, nebo jinak opatřit, aby nedošlo k jeho poškození před vrácením k prodávajícímu.
 9. V PŘÍPADĚ, ŽE KUPUJÍCÍ ODSTOUPÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A DORUČÍ PRODÁVAJÍCÍMU ZBOŽÍ, KTERÉ NENÍ POUŽITÉ, NACHÁZÍ SE V NEPOŠKOZENÉM POKUD MOŽNO PŮVODNÍM OBALU A NENÍ POŠKOZENÉ NEBO NEÚPLNÉ, VRÁTÍ PRODÁVAJÍCÍ VE SMYSLU § 1832 ODST. 1 ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK KUPUJÍCÍMU BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, Nejpozdějí do 14 DNŮ OD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UŽ ZAPLACENOU KUPNÍ CENU ZA ZBOŽÍ UVEDENÉ V ZÁVAZNÉM AKCEPTOVÁNÍ OBJEDNÁVKY, ANEBO JEJÍ ČÁST VČETNĚ NÁKLADŮ NA DODÁNÍ ZBOŽÍ, PONÍŽENOU O PŘÍPADNOU NÁHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S VRÁCENÍM ZBOŽÍ.
 10. KUPUJÍCÍ NENÍ OPRÁVNĚN ODSTOUPIT OD SMLUV UVEDENÝCH V USTANOVENÍ § 1837 OZ. PŘEDEVŠÍM KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE DLE USTANOVENÍ § 1837 OZ, NELZE MIMO JINÉ ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY O DODÁVCE ZBOŽÍ, KTERÉ BYLO UPRAVENO PODLE PŘÁNÍ KUPUJÍCÍHO NEBO PRO JEHO OSOBU (ZEJMÉNA - ALE NIKOLIV VÝLUČNĚ - BYLO-LI ZBOŽÍ UPRAVENO PODLE INDIVIDUÁLNÍHO PŘÁNÍ KUPUJÍCÍHO, TZN. BYLY VYBRÁNY LÁTKY, BARVY, ROHOVÁ VARIANTA – V PŘÍPADĚ ROHOVÝCH SEDACÍCH SOUPRAV A JINÉ FUNKCE - JAKO NAPŘ. FUNKCE SPANÍ APOD.), OD KUPNÍ SMLOUVY O DODÁVCE ZBOŽÍ, KTERÉ PODLÉHÁ RYCHLÉ ZKÁZE, JAKOŽ I ZBOŽÍ, KTERÉ BYLO PO DODÁNÍ NENÁVRATNĚ SMÍSENO S JINÝM ZBOŽÍM, OD KUPNÍ SMLOUVY O DODÁVCE ZBOŽÍ V UZAVŘENÉM OBALU, KTERÉ SPOTŘEBITEL Z OBALU VYŇAL A Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JEJ NENÍ MOŽNÉ VRÁTIT A OD KUPNÍ SMLOUVY O DODÁVCE ZVUKOVÉ NEBO OBRAZOVÉ NAHRÁVKY NEBO POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU, POKUD PORUŠIL JEJICH PŮVODNÍ OBAL. 
 11. JE-LI SPOLEČNĚ SE ZBOŽÍM POSKYTNUT KUPUJÍCÍMU DÁREK, JE DAROVACÍ SMLOUVA MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM UZAVŘENA S ROZVAZOVACÍ PODMÍNKOU, ŽE DOJDE-LI K ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM, POZBÝVÁ DAROVACÍ SMLOUVA OHLEDNĚ TAKOVÉHO DÁRKU ÚČINNOSTI A KUPUJÍCÍ JE POVINEN SPOLU SE ZBOŽÍM PRODÁVAJÍCÍMU VRÁTIT I POSKYTNUTÝ DÁREK.


ČL. X.
ALTERNATIVNÍ (MIMOSOUDNÍ) ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ A PLATFORMA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ON-LINE

 

 1. KUPUJÍCÍ, JAKO SPOTŘEBITEL, MÁ V SOULADU S § 20D ZÁKONA Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE“) PRÁVO NA MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU Z UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY ČI SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. KONTROLNÍM ORGÁNEM A ORGÁNEM PŘÍSLUŠNÝM K PŘIJÍMÁNÍ PŘÍPADNÝCH STÍŽNOSTÍ KUPUJÍCÍHO, JAKOŽ I SUBJEKTEM MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ JE ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE (HTTP://WWW.COI.CZ).

 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ SE ZAHAJUJE NA NÁVRH KUPUJÍCÍHO A MUSÍ BÝT UKONČENO DO 90 DNŮ OD JEHO ZAHÁJENÍ. NÁKLADY SPOJENÉ S MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍM SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ SI NESE KAŽDÁ ZE STRAN SPORU (KUPUJÍCÍ I PRODÁVAJÍCÍ) SAMA.

 

 1. V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 524/2013 O ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ ON-LINE (DÁLE JEN „NAŘÍZENÍ“) PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍHO INFORMUJE, ŽE BYLA ZŘÍZENA PLATFORMA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ON-LINE, NA NÍŽ SE KUPUJÍCÍ, V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE USILOVAT O MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, MŮŽE OBRACET. ELEKTRONICKÝ ODKAZ NA TUTO PLATFORMU JE HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR

 

 1. EVROPSKÉ SPOTŘEBITELSKÉ CENTRUM ČESKÁ REPUBLIKA, SE SÍDLEM ŠTĚPÁNSKÁ 567/15, 120 00 PRAHA 2, INTERNETOVÁ ADRESA: HTTP://WWW.EVROPSKYSPOTREBITEL.CZ JE KONTAKTNÍM MÍSTEM PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 524/2013 ZE DNE 21. KVĚTNA 2013 O ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ ON-LINE A O ZMĚNĚ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 2006/2004 A SMĚRNICE 2009/22/ES (NAŘÍZENÍ O ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ ON-LINE).

 

 

ČL. XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. BEZ VÝSLOVÉHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU DRUHÉ SMLUVNÍ STANY NELZE POHLEDÁVKU ZE SMLOUVY POSTOUPIT, ZASTAVIT ANI VŮČI NÍ ČINIT ZÁPOČTY.
 2. NA PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VÝSLOVNĚ NEUPRAVENÁ TĚMITO VOP SE PŘIMĚŘENĚ POUŽIJÍ USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A OSTATNÍ PŘÍSLUŠNÉ VŠEOBECNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PLATNÉ A ÚČINNÉ V ČESKÉ REPUBLICE.
 3. TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SE STÁVAJÍ PRO VZTAH SMLUVNÍCH STRAN ZÁVAZNÉ A NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI I VŮČI KUPUJÍCÍMU ODESLÁNÍM ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM, KDE KUPUJÍCÍ ODSOUHLASIL SEZNÁMENÍ SE S JEJICH OBSAHEM A SOUHLAS S JEJICH POUŽITÍM. 
 4. KUPUJÍCÍ TEDY ZASLÁNÍM OBJEDNÁVKY POTVRZUJE, ŽE SI TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘEČETL, ŽE JSOU MU ZNÁMA VŠECHNA PRÁVA A POVINNOSTI Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ, ROZUMÍ JIM A V CELÉM ROZSAHU S NIMI SOUHLASÍ.
 5. PŘÍLOHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK TVOŘÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY.